Legal Information

Company Information

Rolls-Royce Motor Cars Brussels,
Divisie of Ginion Overijse NV,
Member of Ginion Group
Brusselsesteenweg 403
B-3090 Overijse
België

BTW: BE 0426 387 353

Telefoon: +32 2 686 04 76
Fax: +32 2 687 44 10

Openingsuren:

Ma-Vr: 9u00 -19u00
Zaterdag: Gesloten
Zondag: Gesloten

Mobiel: +32 2 470 40 65 55
Aftersales: +32 2 686 04 72
Aftersales mobiel: +32 472 98 08 13

Rolls-Royce Assistance België & Luxembourg (24/7) : +32 2 686 04 60
Rolls-Royce Assistance Frankrijk (24/7):  +33 1 40 25 15 45
Rolls-Royce Assistance Spanje (24/7): +34 913 99 51 52

Legal Information

1. Inleiding.

Rolls-Royce Motor Cars Brussels, divisie of Ginion Overijse NV, member of Ginion Group, hierna Rolls-Royce Motor Cars Brussels genoemd, is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.

2. Gebruiksvoorwaarden van de website.

Elk gebruik van deze website is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden ervan, welke ondermeer opgenomen zijn in deze Legal Disclaimer, in de Privacy Policy en in de Cookie Policy. Door gebruik te maken van deze website, aanvaardt de gebruiker de gebruiksvoorwaarden. De gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde aangepast worden, zonder voorafgaandelijke verwittiging.

Deze website is enkel bestemd voor persoonlijk gebruik, met uitsluiting van enig commercieel gebruik. 

3. Producten en diensten.

De vermelding van de details van producten en diensten op deze website zijn geen, en kunnen niet geïnterpreteerd worden als, een bindend aanbod om deze producten te verkopen of deze diensten te leveren.

Alle producten en diensten vermeld op deze website zijn afhankelijk van beschikbaarheid en kunnen op elk moment verwijderd worden. Alle producten en diensten, evenals alle vermelde prijzen, kunnen het voorwerp uitmaken van verandering, zonder voorafgaandelijke verwittiging.

Deze gebruiksvoorwaarden van de website moeten steeds in samenhang gelezen worden met de afzonderlijke specifieke voorwaarden betreffende de individuele producten en diensten waarnaar de website verwijst. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene gebruiksvoorwaarden en de specifieke voorwaarden betreffende individuele producten of diensten, hebben deze laatste voorrang.

4. Aansprakelijkheid.

Deze website werd met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Rolls-Royce Motor Cars Brussels kan echter de foutloosheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie op deze website niet garanderen. Rolls-Royce Motor Cars Brussels, evenmin als enige andere vennootschap van Ginion Group, kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, van eender welke aard of omvang, die rechtstreeks of onrechtstreeks zou kunnen worden veroorzaakt door het bezoeken van deze website, of in het algemeen door eender welk gebruik ervan. 

5. Links naar andere websites.

Deze website bevat (hypertekst) links naar externe websites. Deze links worden enkel opgenomen ter informatie van de gebruikers. Rolls-Royce Motor Cars Brussels oefent geen controle uit op deze externe websites noch op hun inhoud en geeft dus geen enkele garantie betreffende de informatie die er verstrekt wordt. Rolls-Royce Motor Cars Brussels wijst elke verantwoordelijkheid af voor alle schade die zou kunnen veroorzaakt worden door de consultatie van informatie die gegeven wordt op deze externe websites, wat ook de aard, de omvang, de oorzaak of de gevolgen van die schade mogen zijn. 

6. Intellectueel eigendom.

Tenzij anders vermeld, zijn alle merken, namen, logo’s en afbeeldingen op deze website betreffende Rolls-Royce Motor Cars Brussels en alle andere vennootschappen van Ginion Group of een derde partij beschermd door intellectuele eigendomsrechten Rolls-Royce Motor Cars Brussels, divisie van Ginion Overijse NV, member of Ginion Group en/of de derde partij. Door middel van deze website wordt geen enkele toelating of licentie verleend tot het gebruik van deze intellectueel eigendom van Rolls-Royce Motor Cars Brussels, divisie van Ginion Overijse NV, member of Ginion Group of van derden. Deze website, net als alle teksten, beelden, grafieken, geluids-, animatie- en videobestanden en de wijze waarop ze getoond worden zijn beschermd door een copyright en door alle toepasbare reglementeringen die betrekking hebben op het intellectueel eigendomsrecht, in de breedste betekenis van het woord. De inhoud van deze website mag enkel voor strikt persoonlijk gebruik aangewend worden, en mag niet voor commerciële doeleinden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of voor derden toegankelijk worden gemaakt.

Privacy en bescherming van de persoonsgegevens.

1. De bescherming van uw persoonsgegevens is een prioriteit voor Rolls-Royce Motor Cars Brussels.

Rolls-Royce Motor Cars Brussels hecht waarde aan de bescherming van de privacy van de Gebruikers van de website www.rolls-roycemotorcars-brussels.be en aan het verzekeren van de vertrouwelijkheid van de gegevens die haar worden overgemaakt of waartoe zij toegang heeft ter gelegenheid van hun bezoek. Elke verwerking van persoonsgegevens gebeurt volledig conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

2. Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de vennootschap Rolls-Royce Motor Cars Brussels, divisie van Ginion Overijse NV, member of Ginion Group. Haar maatschappelijke zetel is gelegen te 3090 Overijse, Brusselsesteenweg nr. 403. Ze is ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0426 387 353. 

Voor alle vragen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, kunt u terecht bij Rolls-Royce Motor Cars Brussels via brief op het bovenstaande adres of via e-mail (info@rrmc-brussels.be).

3. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

Rolls-Royce Motor Cars Brussels verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • het leveren van haar producten en diensten (met inbegrip van het waken over het optimaliseren van hun kwaliteit);
  • het beheren van de commerciële relatie met de Gebruikers van de website, meer in het bijzonder om de opvolging van de aan haar gerichte verzoeken te verzekeren;
  • het promoten (direct marketing) van producten en diensten aangeboden door Rolls-Royce Motor Cars Brussels, door met haar verbonden ondernemingen (binnen Ginion Group) of door haar zorgvuldig geselecteerde preferentiële partners;
  • het optimaliseren van het beheer en de kwaliteit van de diensten van de website www.rolls-roycemotorcars-brussels.be
  • het opstellen van statistieken en marktonderzoeken;
  • het bestrijden van fraude in de automobielsector en het bevorderen van de veiligheid en de milieubescherming.

Tenzij bezwaar van de Gebruiker, kunnen voor de verwezenlijking van deze doeleinden (met inbegrip van direct marketing), de gegevens eveneens worden overgemaakt aan vennootschappen verbonden met Rolls-Royce Motor Cars Brussels of aan andere vennootschappen waarmee Ginion Group nauwe contractuele banden onderhoudt voor activiteiten of diensten die verbonden zijn met de hare.

Indien nodig kunnen de gegevens worden doorgegeven aan bedrijven waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is buiten de Europese Unie. In dit geval, verbindt Rolls-Royce Motor Cars Brussels zich ertoe om, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, alle redelijke maatregelen te nemen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen.

Overeenkomstig wat voorafgaat en behalve in de mate dat de mededeling van persoonsgegevens aan bedrijven wiens tussenkomst als third service providers voor rekening en onder de controle van Rolls-Royce Motor Cars Brussels, divisie van Ginion Overijse NV, member of Ginion Group, vereist is om de voormelde doeleinden te verwezenlijken, zal Rolls-Royce Motor Cars Brussels geen persoonsgegevens meedelen, verkopen, verhuren of uitwisselen met enige andere organisatie of entiteit, tenzij de Gebruiker daar op voorhand van op de hoogte werd gebracht en hij er uitdrukkelijk mee instemde, of tenzij anders vereist door de wet, bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijke procedure.

Door de website te bezoeken en door het verstrekken van zijn persoonsgegevens via e-mail of via het invullen van de online beschikbare aanvraagformulieren, aanvaardt de Gebruiker met volledige kennis dat de verwerking zal worden uitgevoerd om deze doelstellingen na te streven.

4. Navigatievariabelen en cookies.

Tijdens een verbinding met een website worden bepaalde gegevens, navigatievariabelen genaamd, automatisch overgemaakt aan de website door de door u gebruikte navigatiesoftware. Deze gegevens bevatten het TCP/IP adres (een nummer dat toelaat een computer op het net te identificeren), het merk en de versie van de browser en het besturingssysteem en de laatst geraadpleegde Webpagina. Rolls-Royce Motor Cars Brussels verbindt er zich toe om geen gebruik te maken van deze informatie, tenzij om het aantal bezoekers van de verschillende secties van de website in kaart te brengen, met het oog op het aanbrengen van, indien het geval, verbeteringen die nodig zijn en het optimaliseren van de werking ervan.

Rolls-Royce Motor Cars Brussels gebruikt cookies. Voor meer informatie hieromtrent, zie de Cookie Policy op de website.

5. De Gebruiker behoudt de controle over de gegevens die op hem betrekking hebben.

De Gebruiker beschikt te allen tijde over het recht op toegang tot en verbetering van de gegevens die op hem betrekking hebben. Hij heeft eveneens het recht om, op elk moment en kosteloos, zich te verzetten tegen elke verwerking van deze gegevens en/ of de overdracht van deze gegevens aan derden voor promotiedoeleinden van producten en diensten. Om deze rechten uit te oefenen, volstaat het voor de Gebruiker om zijn verzoek schriftelijk, ondertekend en gedateerd, te verzenden aan de verantwoordelijke voor de verwerking, Rolls-Royce Motor Cars Brussels, Brusselsesteenweg 403 te 3090 Overijse (of per e-mail info@rrmc-brussels.be) met toevoeging van een kopie van zijn identiteitskaart.

6. Veiligheidsmaatregelen.

Teneinde, in de mate van het mogelijke, de ongeoorloofde toegang tot de persoonsgegevens van de Gebruikers te beletten, heeft Rolls-Royce Motor Cars Brussels strikte procedures op het gebied van veiligheid en organisatie opgesteld, dit vanaf het verzamelen van deze gegevens, tot aan hun bewaring. 

Rolls-Royce Motor Cars Brussels kan alle maatregelen nemen die nodig zijn om een goed beheer van de website en van haar informaticasysteem te verzekeren. Daarvoor kan zij te allen tijde toegang hebben tot alle informatie en communicatiegegevens of elk ander element die op de website en/of in het systeem opgeslagen zijn. 

Rolls-Royce Motor Cars Brussels kan de persoonsgegevens van Gebruikers doorgeven op vraag van elke wettelijk bevoegde overheid, of zelfs op eigen initiatief indien ze te goeder trouw van oordeel is dat het doorgeven van die inlichtingen nodig is om aan de wetten en reglementeringen te voldoen, of om de rechten of de goederen van Rolls-Royce Motor Cars Brussels, van haar klanten, van de website www.rolls-roycemotorcars-brussels.be en/of van haar Gebruikers te verdedigen en/of te beschermen, of eveneens, in extreme omstandigheden, om de veiligheid te verzekeren van Rolls-Royce Motor Cars Brussels van haar klanten, van www.rolls-roycemotorcars-brussels.be en/of van zijn Gebruikers. 

Cookiebeleid

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand waarin internetinstellingen opgeslagen zitten. Bijna elke website gebruikt cookies. 

Bij uw eerste bezoek aan een website wordt het door uw internetbrowser gedownload. Indien u deze website de volgende keer met hetzelfde apparaat bezoekt, wordt het cookie en de daarin opgeslagen informatie teruggestuurd naar ofwel de website die het geplaatst heeft (first party cookie) ofwel naar een andere website waartoe het behoort (third party cookie). Zo herkent de website dat hij met deze browser al eens werd opgeroepen, en verschilt in sommige gevallen de weergegeven content.

Enkele cookies zijn enorm nuttig omdat ze de online-ervaring bij een volgende bezoek aan een website kunnen verbeteren. Op voorwaarde dat u hetzelfde apparaat en dezelfde browser als de eerste keer gebruikt, herinneren cookies zich bv. uw voorkeuren, zeggen ze hoe u een pagina gebruikt en passen ze het aanbod aan uw persoonlijke interesses en behoeften aan.

Ook de cookies gebruikt door de website van Rolls-Royce Motor Cars Brussels, divisie van Ginion Overijse NV, member of Ginion Group, hierna «Rolls-Royce Motor Cars Brussels », hebben hoofdzakelijk tot doel uw surfervaring te verbeteren. Tijdens het eerste bezoek aan de website www.rolls-roycemotorcars-brussels.be, verschijnt een pop-upbericht op het scherm dat u informeert omtrent het bestaan van cookies, de locatie waar u gedetailleerde informatie over het gebruik ervan kan terugvinden, verduidelijkt dat u door de website te gebruiken instemt met het gebruik van cookies en aangeeft waar u uw toestemming voor het gebruik van cookies kunt intrekken. Rolls-Royce Motor Cars Brussels hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy. 

In de huidige Cookie Policy vindt u de details over de gebruikte cookies, hoe u de cookies kan beheren en wat daarvan de gevolgen zijn op uw surfervaring. De gegevens die verzameld worden door de cookies waarmee u hebt ingestemd, worden door Rolls-Royce Motor Cars Brussels steeds verwerkt overeenkomstig de toepasselijke privacy- en cookiewetgeving en zoals beschreven in het Beleid rond Privacy en bescherming van de persoonsgegevens van Rolls-Royce Motor Cars Brussels en de huidige Cookie Policy. 

Uw cookie-instellingen op deze website

Cookies zonder toestemming op deze website

Strikt noodzakelijke cookies, ook wel “strictly necessary” genoemd, garanderen functies zonder dewelke u deze website niet kunt gebruiken zoals gepland. Deze cookies worden uitsluitend gebruikt door Rolls-Royce Motor Cars Brussels en vallen onder de zogenaamde first party cookies. Ze worden alleen op uw computer opgeslagen voor de huidige browsersessie. Strikt noodzakelijke cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u bij het oproepen van de voertuigconfigurator een versie krijgt, waarvan de bandbreedte van de datahoeveelheid overeenstemt met de door u gebruikte internetverbinding. Verder garanderen deze cookies bijvoorbeeld bij een paginawissel de functie van een overgang van http naar https, en dus blijven de verhoogde veiligheidsvereisten voor gegevensoverdracht behouden. Dit cookie bevat ook uw beslissing met betrekking tot het gebruik van cookies op onze website. Voor het gebruik van strikt noodzakelijke cookies is uw toestemming niet vereist. 

Strikt noodzakelijke cookies kunnen via de functie van deze website niet uitgeschakeld worden. U kunt cookies op elk ogenblik in uw browser uitschakelen.

First party cookies met toestemming op deze website

Cookies die volgens de zuiver juridische definitie niet strikt noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken, vervullen een belangrijke taak. Zonder deze cookies staan de functies die het mogelijk maken om comfortabel op onze website te surfen, zoals bijvoorbeeld vooraf ingevulde formulieren, niet meer ter beschikking. Door u ingegeven instellingen, zoals bijvoorbeeld de taalkeuze, kunnen niet worden opgeslagen en moeten dus op elke pagina opnieuw worden opgevraagd. Verder hebben wij niet langer de mogelijkheid om u individueel aangepaste aanbiedingen voor te stellen.

Gebruik van third party cookies met toestemming op deze website.

Rolls-Royce Motor Cars Brussels integreert ook content van derden op deze website. Voorbeelden daarvan zijn Facebook-diensten of Youtube-filmpjes. Deze derdenaanbieders kunnen theoretisch cookies plaatsen wanneer u de Rolls-Royce Motor Cars Brussels website bezoekt en daardoor bijvoorbeeld de informatie verkrijgen, dat u een Rolls-Royce Motor Cars  website hebt opgevraagd. Bezoek de websites van de derdenaanbieders voor meer informatie over hun gebruik van cookies. Wanneer u ervoor kiest om uw toestemming voor het gebruik van cookies met toestemming niet te geven of te herroepen, kunt u alleen gebruikmaken van die functies op onze website, die wij zonder deze cookies kunnen garanderen. Delen van de website die potentieel de technische mogelijkheid bieden om content van derden te integreren en dus third party cookies te plaatsen, zijn in dat geval voor u niet toegankelijk. Daarover wordt u geïnformeerd via een bericht. Wilt u in dat geval de inhoud van de website toch gebruiken, dan is dit mogelijk op voorwaarde dat u instemt met het gebruik van cookies met toestemming. Gebruik daarvoor de op onze website op die plaats ter beschikking gestelde functie voor toestemming Wanneer u cookies principieel niet wilt toelaten, kunt u dit ook in uw browser instellen.

Categorieën cookies

Afhankelijk van hun functie en toepassing kunnen cookies worden onderverdeeld in vier categorieën*: strikt noodzakelijke cookies, prestatiecookies, functionele cookies, cookies voor marketingdoeleinden.

Contact

Voor elke vraag of opmerking met betrekking tot deze Cookie Policy, kan u zich wenden tot Rolls-Royce Motor Cars Brussels, door een e-mail te verzenden naar het volgende adres: info@rrmc-brussels.be.

 

In de onderstaande tabellen wordt uitgelegd welke cookies wij gebruiken en waarom. De informatie wordt regelmatig bijgewerkt, maar gelieve contact met ons op te nemen als u discrepanties zou ontdekken.

 

COOKIE NAAM DOEL TYPE DUUR
Car Configurator RROCXML
SESSIONID
Deze cookie is nodig om de configuratiesessie van de gebruiker binnen het wagenconfiguratorsysteem te identificeren. Strikt noodzakelijk Alleen sessie
JSESSIONID JSESSIONID TDeze cookie geeft aan dat een geanonimiseerde gebruiker de site actief gebruikt en wordt benut om te meten hoeveel bezoekers de site op een bepaald moment heeft. Deze cookie wordt verwijderd wanneer de browsersessie wordt gesloten. Strikt noodzakelijk Alleen sessie
Load Balancer Cookies ARPT1
ARPT2a
ASPSESSIONID
CCCRSAQD
Deze cookies worden gebruikt om te helpen verzekeren dat de inhoud van uw pagina snel en effectief geladen wordt, door de werklast over webservers te verspreiden. Ze worden verwijderd wanneer u uw browser sluit. Strikt noodzakelijk Alleen sessie
Webtrends WT_FPC Wordt gebruikt om een geanonimiseerde sessie- en gebruikersidentificatie te handhaven over de subdomeinen van de websites. Performance 10 jaar
Responsive Traceert anoniem vanaf wat voor type apparaat de site geopend wordt (gebaseerd op schermresolutie) - Pc / tablet / smartphone. Performance 1 Dag
ACOOKIE Wordt gebruikt voor geanonimiseerde cross-domein tracking, bv. registratie of een bezoeker zich verplaatst tussen www.rolls-roycemotorcars.com en pre-owned.rolls-roycemotorcars.com Performance 2 jaar
WT_NAVI Is ingesteld om te traceren welke navigatie-elementen worden gebruikt bij het surfen op de site (hoofdmenu, teaser, footer etc.) Performance Alleen sessie
Google Analytics __utma Registreert geanonimiseerde gegevens over het bezoek van een gebruiker aan een site, zoals eerste bezoek (enige bezoek); laatste bezoek (terugkerend bezoek); Berekenen van dagen en bezoeken tot aanschaf enz. Performance 2 jaar
__utmb 
& __utmc
Deze cookies werken paarsgewijs om de duur van het bezoek te berekenen. Google __utmb markeert de exacte aankomsttijd, daarna registreert Google __utmc de precieze tijd waarop de gebruiker de site verlaat. Performance Beide verlopen na 30 minuutn inactiviteit
_utmz Noteert waar een geanonimiseerde bezoeker vandaan komt en groepeert de informatie naar type, bv. via een zoekmachine, social media, direct. Deze cookie registreert ook welk zoekwoord aanleiding was voor het bezoek (indien relevant), plus de geolocatiegegevens tot op de dichtstbijzijnde stad. Performance 6 maanden
__utmv Creëert groeperingen gebaseerd op acties van geanonimiseerde gebruikers; creëert bijvoorbeeld een groep van alle bezoekers die een bepaalde link of waarschuwing bekeken. Performance 2 jaar
_ga (Universal Analytics) Deze cookie wordt gebruikt om een unieke klantidentificatie (Client ID) op te slaan, in de vorm van een toevallig gegenereerd nummer. Nadat de ID gegenereerd is, wordt hij opgeslagen in de cookie en inbegrepen in elke hit/verzoek die/dat naar Google Analytics wordt gezonden. Deze ID wordt later gebruikt door de servers van Google Analytics om gebruikers-, sessie- en campagnegegevens te berekenen. De _ga cookie is een "first party"-cookie waartoe alleen het domein waarop het JavaScript wordt uitgevoerd toegang heeft. Performance 2 jaar
_gat_UA-22497816-1 gebruikt om verzoeksnelheid te vertragen.   1 minuut
_gat_UA-26273664-1 gebruikt om verzoeksnelheid te vertragen.   1 minuut
_gat_UA-26273664-2 gebruikt om verzoeksnelheid te vertragen.   1 minuut
_gat_UA-50818797-1 gebruikt om verzoeksnelheid te vertragen.   1 minuut
_gid Gebruikt om gebruikers te onderscheiden.   24 uur
Hot jar _hjIncludedInSample Deze sessiecookie wordt ingesteld om Hotjar te laten weten of de bezoeker is inbegrepen in het monster dat gebruikt wordt om funnels te genereren. Performance 1 jaar
Brightcove Player BC_
BANDWIDTH
Detecteert de aanvankelijke brandbreedtecapaciteit van de computer of het apparaat van een bezoeker. Deze cookie helpt om de aanvankelijke weergaveselectie te verbeteren voor het bekijken van video's. Als u deze cookie uitschakelt, detecteert Video Cloud nog steeds de bandbreedte door middel van de Brightcove Bootloader swf. Zonder deze cookie moet dit telkens worden gedaan bij het laden van elke afspeler, waardoor er meer bandbreedte wordt verbruikt, wat mogelijk resulteert in een slechtere aanvankelijke weergave. Performance Alleen sessie
DoubleClick DoubleClick
Tags
DoubleClick cookies worden gebruikt als hulpmiddel om de effectiviteit van online reclamecampagnes te meten en om te proberen te voorkomen dat advertenties die de gebruiker al heeft gezien meerdere keren worden getoond. De namen en het aantal van deze cookies die op onze site worden gebruikt, variëren naargelang het aantal reclamecampagnes dat actief is op het moment van uw bezoek.
Er wordt geen identificeerbare persoonlijke informatie gebruikt of opgeslagen door DoubleClick cookies.
Targeting/ Advertising 30 dagen