Legal information

Company Information

Rolls-Royce Motor Cars Brussels,

Divisie of Ginion Overijse NV,

Member of Ginion Group

Brusselsesteenweg 403

B-3090 Overijse

België

BTW: BE 0426 387 353

Telefoon: +32 2 686 04 76
Fax: +32 2 687 44 10

Openingsuren:

Ma-Vr: 9u00 -19u00
Zaterdag: Gesloten
Zondag: Gesloten

Mobiel: +32 2 470 40 65 55

Aftersales: +32 2 686 04 72

Aftersales mobiel: +32 472 98 08 13

Rolls-Royce Assistance België & Luxembourg (24/7) : +32 2 686 04 60

Rolls-Royce Assistance Frankrijk (24/7):  +33 1 40 25 15 45

Rolls-Royce Assistance Spanje (24/7): +34 913 99 51 52

Legal Information

1. Inleiding.

Rolls-Royce Motor Cars Brussels, divisie of Ginion Overijse NV, member of Ginion Group, hierna Rolls-Royce Motor Cars Brussels genoemd, is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.

2. Gebruiksvoorwaarden van de website.

Elk gebruik van deze website is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden ervan, welke ondermeer opgenomen zijn in deze Legal Disclaimer, in de Privacy Policy en in de Cookie Policy. Door gebruik te maken van deze website, aanvaardt de gebruiker de gebruiksvoorwaarden. De gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde aangepast worden, zonder voorafgaandelijke verwittiging.

Deze website is enkel bestemd voor persoonlijk gebruik, met uitsluiting van enig commercieel gebruik. 

3. Producten en diensten.

De vermelding van de details van producten en diensten op deze website zijn geen, en kunnen niet geïnterpreteerd worden als, een bindend aanbod om deze producten te verkopen of deze diensten te leveren.

Alle producten en diensten vermeld op deze website zijn afhankelijk van beschikbaarheid en kunnen op elk moment verwijderd worden. Alle producten en diensten, evenals alle vermelde prijzen, kunnen het voorwerp uitmaken van verandering, zonder voorafgaandelijke verwittiging.

Deze gebruiksvoorwaarden van de website moeten steeds in samenhang gelezen worden met de afzonderlijke specifieke voorwaarden betreffende de individuele producten en diensten waarnaar de website verwijst. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene gebruiksvoorwaarden en de specifieke voorwaarden betreffende individuele producten of diensten, hebben deze laatste voorrang.

4. Aansprakelijkheid.

Deze website werd met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Rolls-Royce Motor Cars Brussels kan echter de foutloosheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie op deze website niet garanderen. Rolls-Royce Motor Cars Brussels, evenmin als enige andere vennootschap van Ginion Group, kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, van eender welke aard of omvang, die rechtstreeks of onrechtstreeks zou kunnen worden veroorzaakt door het bezoeken van deze website, of in het algemeen door eender welk gebruik ervan. 

5. Links naar andere websites.

Deze website bevat (hypertekst) links naar externe websites. Deze links worden enkel opgenomen ter informatie van de gebruikers. Rolls-Royce Motor Cars Brussels oefent geen controle uit op deze externe websites noch op hun inhoud en geeft dus geen enkele garantie betreffende de informatie die er verstrekt wordt. Rolls-Royce Motor Cars Brussels wijst elke verantwoordelijkheid af voor alle schade die zou kunnen veroorzaakt worden door de consultatie van informatie die gegeven wordt op deze externe websites, wat ook de aard, de omvang, de oorzaak of de gevolgen van die schade mogen zijn. 

6. Intellectueel eigendom.

Tenzij anders vermeld, zijn alle merken, namen, logo’s en afbeeldingen op deze website betreffende Rolls-Royce Motor Cars Brussels en alle andere vennootschappen van Ginion Group of een derde partij beschermd door intellectuele eigendomsrechten Rolls-Royce Motor Cars Brussels, divisie van Ginion Overijse NV, member of Ginion Group en/of de derde partij. Door middel van deze website wordt geen enkele toelating of licentie verleend tot het gebruik van deze intellectueel eigendom van Rolls-Royce Motor Cars Brussels, divisie van Ginion Overijse NV, member of Ginion Group of van derden. Deze website, net als alle teksten, beelden, grafieken, geluids-, animatie- en videobestanden en de wijze waarop ze getoond worden zijn beschermd door een copyright en door alle toepasbare reglementeringen die betrekking hebben op het intellectueel eigendomsrecht, in de breedste betekenis van het woord. De inhoud van deze website mag enkel voor strikt persoonlijk gebruik aangewend worden, en mag niet voor commerciële doeleinden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of voor derden toegankelijk worden gemaakt.

Privacy en bescherming van de persoonsgegevens.

1. De bescherming van uw persoonsgegevens is een prioriteit voor Rolls-Royce Motor Cars Brussels.

Rolls-Royce Motor Cars Brussels hecht waarde aan de bescherming van de privacy van de Gebruikers van de website www.rolls-roycemotorcars-brussels.be en aan het verzekeren van de vertrouwelijkheid van de gegevens die haar worden overgemaakt of waartoe zij toegang heeft ter gelegenheid van hun bezoek. Elke verwerking van persoonsgegevens gebeurt volledig conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

2. Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de vennootschap Rolls-Royce Motor Cars Brussels, divisie van Ginion Overijse NV, member of Ginion Group. Haar maatschappelijke zetel is gelegen te 3090 Overijse, Brusselsesteenweg nr. 403. Ze is ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0426 387 353. 

Voor alle vragen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, kunt u terecht bij Rolls-Royce Motor Cars Brussels via brief op het bovenstaande adres of via e-mail (info@rrmc-brussels.be).

3. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

Rolls-Royce Motor Cars Brussels verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • het leveren van haar producten en diensten (met inbegrip van het waken over het optimaliseren van hun kwaliteit);
  • het beheren van de commerciële relatie met de Gebruikers van de website, meer in het bijzonder om de opvolging van de aan haar gerichte verzoeken te verzekeren;
  • het promoten (direct marketing) van producten en diensten aangeboden door Rolls-Royce Motor Cars Brussels, door met haar verbonden ondernemingen (binnen Ginion Group) of door haar zorgvuldig geselecteerde preferentiële partners;
  • het optimaliseren van het beheer en de kwaliteit van de diensten van de website www.rolls-roycemotorcars-brussels.be
  • het opstellen van statistieken en marktonderzoeken;
  • het bestrijden van fraude in de automobielsector en het bevorderen van de veiligheid en de milieubescherming.

Tenzij bezwaar van de Gebruiker, kunnen voor de verwezenlijking van deze doeleinden (met inbegrip van direct marketing), de gegevens eveneens worden overgemaakt aan vennootschappen verbonden met Rolls-Royce Motor Cars Brussels of aan andere vennootschappen waarmee Ginion Group nauwe contractuele banden onderhoudt voor activiteiten of diensten die verbonden zijn met de hare.

Indien nodig kunnen de gegevens worden doorgegeven aan bedrijven waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is buiten de Europese Unie. In dit geval, verbindt Rolls-Royce Motor Cars Brussels zich ertoe om, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, alle redelijke maatregelen te nemen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen.

Overeenkomstig wat voorafgaat en behalve in de mate dat de mededeling van persoonsgegevens aan bedrijven wiens tussenkomst als third service providers voor rekening en onder de controle van Rolls-Royce Motor Cars Brussels, divisie van Ginion Overijse NV, member of Ginion Group, vereist is om de voormelde doeleinden te verwezenlijken, zal Rolls-Royce Motor Cars Brussels geen persoonsgegevens meedelen, verkopen, verhuren of uitwisselen met enige andere organisatie of entiteit, tenzij de Gebruiker daar op voorhand van op de hoogte werd gebracht en hij er uitdrukkelijk mee instemde, of tenzij anders vereist door de wet, bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijke procedure.

Door de website te bezoeken en door het verstrekken van zijn persoonsgegevens via e-mail of via het invullen van de online beschikbare aanvraagformulieren, aanvaardt de Gebruiker met volledige kennis dat de verwerking zal worden uitgevoerd om deze doelstellingen na te streven.

4. Navigatievariabelen en cookies.

Tijdens een verbinding met een website worden bepaalde gegevens, navigatievariabelen genaamd, automatisch overgemaakt aan de website door de door u gebruikte navigatiesoftware. Deze gegevens bevatten het TCP/IP adres (een nummer dat toelaat een computer op het net te identificeren), het merk en de versie van de browser en het besturingssysteem en de laatst geraadpleegde Webpagina. Rolls-Royce Motor Cars Brussels verbindt er zich toe om geen gebruik te maken van deze informatie, tenzij om het aantal bezoekers van de verschillende secties van de website in kaart te brengen, met het oog op het aanbrengen van, indien het geval, verbeteringen die nodig zijn en het optimaliseren van de werking ervan.

Rolls-Royce Motor Cars Brussels gebruikt cookies. Voor meer informatie hieromtrent, zie de Cookie Policy op de website.

5. De Gebruiker behoudt de controle over de gegevens die op hem betrekking hebben.

De Gebruiker beschikt te allen tijde over het recht op toegang tot en verbetering van de gegevens die op hem betrekking hebben. Hij heeft eveneens het recht om, op elk moment en kosteloos, zich te verzetten tegen elke verwerking van deze gegevens en/ of de overdracht van deze gegevens aan derden voor promotiedoeleinden van producten en diensten. Om deze rechten uit te oefenen, volstaat het voor de Gebruiker om zijn verzoek schriftelijk, ondertekend en gedateerd, te verzenden aan de verantwoordelijke voor de verwerking, Rolls-Royce Motor Cars Brussels, Brusselsesteenweg 403 te 3090 Overijse (of per e-mail info@rrmc-brussels.be) met toevoeging van een kopie van zijn identiteitskaart.

6. Veiligheidsmaatregelen.

Teneinde, in de mate van het mogelijke, de ongeoorloofde toegang tot de persoonsgegevens van de Gebruikers te beletten, heeft Rolls-Royce Motor Cars Brussels strikte procedures op het gebied van veiligheid en organisatie opgesteld, dit vanaf het verzamelen van deze gegevens, tot aan hun bewaring. 

Rolls-Royce Motor Cars Brussels kan alle maatregelen nemen die nodig zijn om een goed beheer van de website en van haar informaticasysteem te verzekeren. Daarvoor kan zij te allen tijde toegang hebben tot alle informatie en communicatiegegevens of elk ander element die op de website en/of in het systeem opgeslagen zijn. 

Rolls-Royce Motor Cars Brussels kan de persoonsgegevens van Gebruikers doorgeven op vraag van elke wettelijk bevoegde overheid, of zelfs op eigen initiatief indien ze te goeder trouw van oordeel is dat het doorgeven van die inlichtingen nodig is om aan de wetten en reglementeringen te voldoen, of om de rechten of de goederen van Rolls-Royce Motor Cars Brussels, van haar klanten, van de website www.rolls-roycemotorcars-brussels.be en/of van haar Gebruikers te verdedigen en/of te beschermen, of eveneens, in extreme omstandigheden, om de veiligheid te verzekeren van Rolls-Royce Motor Cars Brussels van haar klanten, van www.rolls-roycemotorcars-brussels.be en/of van zijn Gebruikers. 

Cookie Policy

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand waarin internetinstellingen opgeslagen zitten. Bijna elke website gebruikt cookies. 

Bij uw eerste bezoek aan een website wordt het door uw internetbrowser gedownload. Indien u deze website de volgende keer met hetzelfde apparaat bezoekt, wordt het cookie en de daarin opgeslagen informatie teruggestuurd naar ofwel de website die het geplaatst heeft (first party cookie) ofwel naar een andere website waartoe het behoort (third party cookie). Zo herkent de website dat hij met deze browser al eens werd opgeroepen, en verschilt in sommige gevallen de weergegeven content.

Enkele cookies zijn enorm nuttig omdat ze de online-ervaring bij een volgende bezoek aan een website kunnen verbeteren. Op voorwaarde dat u hetzelfde apparaat en dezelfde browser als de eerste keer gebruikt, herinneren cookies zich bv. uw voorkeuren, zeggen ze hoe u een pagina gebruikt en passen ze het aanbod aan uw persoonlijke interesses en behoeften aan.

Ook de cookies gebruikt door de website van Rolls-Royce Motor Cars Brussels, divisie van Ginion Overijse NV, member of Ginion Group, hierna «Rolls-Royce Motor Cars Brussels », hebben hoofdzakelijk tot doel uw surfervaring te verbeteren. Tijdens het eerste bezoek aan de website www.rolls-roycemotorcars-brussels.be, verschijnt een pop-upbericht op het scherm dat u informeert omtrent het bestaan van cookies, de locatie waar u gedetailleerde informatie over het gebruik ervan kan terugvinden, verduidelijkt dat u door de website te gebruiken instemt met het gebruik van cookies en aangeeft waar u uw toestemming voor het gebruik van cookies kunt intrekken. Rolls-Royce Motor Cars Brussels hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy. 

In de huidige Cookie Policy vindt u de details over de gebruikte cookies, hoe u de cookies kan beheren en wat daarvan de gevolgen zijn op uw surfervaring. De gegevens die verzameld worden door de cookies waarmee u hebt ingestemd, worden door Rolls-Royce Motor Cars Brussels steeds verwerkt overeenkomstig de toepasselijke privacy- en cookiewetgeving en zoals beschreven in het Beleid rond Privacy en bescherming van de persoonsgegevens van Rolls-Royce Motor Cars Brussels en de huidige Cookie Policy. 

Uw cookie-instellingen op deze website

Cookies zonder toestemming op deze website

Strikt noodzakelijke cookies, ook wel “strictly necessary” genoemd, garanderen functies zonder dewelke u deze website niet kunt gebruiken zoals gepland. Deze cookies worden uitsluitend gebruikt door Rolls-Royce Motor Cars Brussels en vallen onder de zogenaamde first party cookies. Ze worden alleen op uw computer opgeslagen voor de huidige browsersessie. Strikt noodzakelijke cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u bij het oproepen van de voertuigconfigurator een versie krijgt, waarvan de bandbreedte van de datahoeveelheid overeenstemt met de door u gebruikte internetverbinding. Verder garanderen deze cookies bijvoorbeeld bij een paginawissel de functie van een overgang van http naar https, en dus blijven de verhoogde veiligheidsvereisten voor gegevensoverdracht behouden. Dit cookie bevat ook uw beslissing met betrekking tot het gebruik van cookies op onze website. Voor het gebruik van strikt noodzakelijke cookies is uw toestemming niet vereist. 

Strikt noodzakelijke cookies kunnen via de functie van deze website niet uitgeschakeld worden. U kunt cookies op elk ogenblik in uw browser uitschakelen.

First party cookies met toestemming op deze website

Cookies die volgens de zuiver juridische definitie niet strikt noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken, vervullen een belangrijke taak. Zonder deze cookies staan de functies die het mogelijk maken om comfortabel op onze website te surfen, zoals bijvoorbeeld vooraf ingevulde formulieren, niet meer ter beschikking. Door u ingegeven instellingen, zoals bijvoorbeeld de taalkeuze, kunnen niet worden opgeslagen en moeten dus op elke pagina opnieuw worden opgevraagd. Verder hebben wij niet langer de mogelijkheid om u individueel aangepaste aanbiedingen voor te stellen.

Gebruik van third party cookies met toestemming op deze website.

Rolls-Royce Motor Cars Brussels integreert ook content van derden op deze website. Voorbeelden daarvan zijn Facebook-diensten of Youtube-filmpjes. Deze derdenaanbieders kunnen theoretisch cookies plaatsen wanneer u de Rolls-Royce Motor Cars Brussels website bezoekt en daardoor bijvoorbeeld de informatie verkrijgen, dat u een Rolls-Royce Motor Cars  website hebt opgevraagd. Bezoek de websites van de derdenaanbieders voor meer informatie over hun gebruik van cookies. Wanneer u ervoor kiest om uw toestemming voor het gebruik van cookies met toestemming niet te geven of te herroepen, kunt u alleen gebruikmaken van die functies op onze website, die wij zonder deze cookies kunnen garanderen. Delen van de website die potentieel de technische mogelijkheid bieden om content van derden te integreren en dus third party cookies te plaatsen, zijn in dat geval voor u niet toegankelijk. Daarover wordt u geïnformeerd via een bericht. Wilt u in dat geval de inhoud van de website toch gebruiken, dan is dit mogelijk op voorwaarde dat u instemt met het gebruik van cookies met toestemming. Gebruik daarvoor de op onze website op die plaats ter beschikking gestelde functie voor toestemming Wanneer u cookies principieel niet wilt toelaten, kunt u dit ook in uw browser instellen.

Categorieën cookies

Afhankelijk van hun functie en toepassing kunnen cookies worden onderverdeeld in vier categorieën*: strikt noodzakelijke cookies, prestatiecookies, functionele cookies, cookies voor marketingdoeleinden.

Contact.

Voor elke vraag of opmerking met betrekking tot deze Cookie Policy, kan u zich wenden tot Rolls-Royce Motor Cars Brussels, door een e-mail te verzenden naar het volgende adres: info@rrmc-brussels.be.

The tables below explain the cookies we use and why.

Strictly Necessary Cookies

Cookie

Name

Purpose

More information

VicinityUser

VicinityUser

This session cookie indicates that you are actively using the site. This cookie is deleted when you close your browser.

 

JSESSIONID

JSESSIONID

This session cookie indicates that you are actively using the site. This indicates, at any given time, how many users are visiting the site. This cookie is deleted when you close your browser.

 

 

Performance cookies

Cookie

Name

Purpose

More information

Google Analytics

_utma
_utmb
_utmc
_utmx
_utmxx
_utmz

These third party cookies are used to collect information about how visitors use the site. The information is used to compile reports to improve the site. The cookies collect information in an anonymous form, including the number of visitors to the site, where visitors have come to the site from and the pages they visited.

Google privacy policy.

To opt out of being tracked by Google Analytics across all websites visit this page.

Merchantize

ngx_userid
pid2
sid{ic_client_id}
ngx_{url_id}
cvt
dupCvt

Merchantize cookies are used by iCrossing for the purposes of user targeting and research and development. Additionally, at the user's option, we will collect HTTP cookies, which will be used for research and development and one-time tailoring. This data will only be used by iCrossing and our agents.

iCrossing’s web server automatically collects some information about you when you request pages from iCrossing’s server, including your IP address. This information does not identify you personally.